LA FORMATION AU COEUR DU DEPARTEMENT NKO

ߗߋߦߊߟߌ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߤߌ߲ߘߌ߫:

ߞߋߟߊ ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ (ߞ.ߣ) ߸ ߞߏ߫ ߊߟߎ߫ ߦߋ߫ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߢߌߣߌ߲߫ ߸ ߤߊߟߵߊ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߝߏ߯ ߤߌ߲ߘߌ߫ (ߍ߲ߘ).

ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߁ ߸ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߞߟߊ߬ߕߌ߮ ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߍ߲ߘ ߖߡߊ߬ߣߊ ߞߊ߲߬ ߸ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߏ߫ ߢߣߊߓߊ߯ߦߊ߫ ߦߌߟߊ ߸ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߟߊ߫ ߗߋߦߊߟߌ ߘߐ߫.

 

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߏ߬ ߡߍ߲ ߞߍߕߐ߫ ߞߊߙߏ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ ߘߊ߲ߘߐ߫ ߞߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߛߋߒߞߏߟߦߊ ߟߐ߲ߠߌ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߫ ߡߊ߬ ߸ ߊ߰ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߞߏ߫ ߘߍ߲߰ߘߊ ߟߎ߫ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ ߢߊ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߛߌߟߊ ߝߍ߬.

ߖߌ߬ߣߍ߬ߞߊ ߡߐ߰ ߇ ߡߍ߲ ߞߵߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߣߌ߲߬ ߞߐ߫ ߸ ߡߐ߰ ߄ ߠߋ߬ ߞߵߊ߬ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߏ߬ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߒߞߏ ߘߏ߲߬ ߡߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ ߗߌߙߏ߲߫ ߠߊ߫ ߜߛߊ߬ ߕߍߕߋߟߋ߲ߡߊ߫ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ߡߊ ߛߌ߫ ߘߐ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫.

ߗߋߦߊߟߌ ߥߟߌ߬ ߘߊ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߂߀߁߆ ߞߏߟߌ߲ߞߏߟߌ߲ ߕߟߋ߬ ߁߁ -߁߅ߙߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߘߍ߬ ߒߞߏ ߘߎ߲ߓߎ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߬ߙߌ߬ߣߊ߲߬ ߟߊߘߍ ߞߊ߲߬.

ߛߌߟߊߖߟߎ ߡߍ߲ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߘߊ߫ ߛߊ߲ߡߊߞߎߟߎ߲ ߓߟߏ߫ ߸ ߏ߬ ߟߐ߬ߘߊ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߣߌ߲߬:

ߞߐߣߊߞߙߌ߫ -ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫ -ߘߎߓߊߦ -ߡߎ߲ߓߊߦ-ߞߏߥߋ߲ߓߊߕߏߙߋ߫.

ߗߋߦߊߟߌ ߘߏ߲߬ ߘߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂߄ ߜߊ߲ߠߌ߲ ߞߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߟߊߖߌ߰ߦߊ߫ ߔߟߊߞߊߘ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ߘߊ ߟߊ߫ ߸ ߦߋ߲߬ ߞߌ߲߬ߘߊ ߡߍ߲ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߊ߲ߖߌߞߏߘߋ߫.

ߖߌ߰ߦߊ߬ߘߊ ߦߋ߫ ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ߬ ߦߙߐ ߖߍ߬ߘߍ ߟߋ߬ ߘߊߝߍ߬ ߜߐߞߎ߫.

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߦߋ߫ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ߕߍ߬ߟߊ߬ߞߊ ߟߊߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߛߴߊ߬ ߛߊ߯ߛߊ߯ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߞߐ߫، ߢߌ߬ߣߊ߲߬ ߕߊ ߣߌ߲߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߤߊ߬ߙߌ߬ߖߍ߰ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߣߌ߲߬:

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߸ ߕߊ߲ߖߊ߭ߊߣߌ߲߫ ߸ ߊߝߎߜ߭ߊߣߌߛߑߕߊ߲߫ ߸ ߛߎߘߊ߲߫ ߸ ߥߙߏ߬ߘߎ߮ ߛߎߘߊ߲߫ ߸ ߋߖ߭ߌߔߕ ߸ ߌߙߊ߲߫ ߸ ߛߎߙߌߣߊߡ ߸ ߣߊߡߓߌ߫ ߸ ߝ߭ߌߦߋߕߑߣߊߡ.

ߟߊ߬ߞߐ߰ߟߌ ߘߊߞߎ߲ ߠߎ߬: ߞߊ߬ ߛߋߒߞߏߟߦߊ߫ ߞߎߘߊ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߕߏ߲߬ߜߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߸ ߡߎ߬ߙߊ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߖߌߟߡߊ߫ ߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߕߏ߰ߝߏ ߡߊߡߙߊ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌߞߏ߫ ߖߌ ߦߋ߫ ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߝߌ߬ߙߏ߲ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߞߣߐ߫ ߛߏ ߢߊߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߢߊ ߣߴߊ߬ߟߎ߬ ߡߊߡߌ߬ߘߊ߬ ߢߊ߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ.

 

 

 

ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߖߌ߫ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߘߊ߲ߕߊ ߛߎߡߊ߲߫ ߢߊ ߖߌߓߘߎ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ߏ߬ ߞߐ߫ ߸ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߟߐ߬ ߘߌߦߊ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߖߌߓߘߎߟߞߊ ߟߎ߫ ߞߣߐ߬ߜߍ߲ ߘߐ߫.

 

 

 

ߘߊߞߎ߲ ߛߓߊߣߊ߲ ߘߐ߫ ߸ ߖߌߥߎ ߛߎ߮ ߣߴߊ߬ ߛߊ߮ ߡߊߟߐ߲ ߣߌ߫ ߖߌߥߎߘߐߦߊ ߕߐ߬ߝߍ߬ߦߊ߬ߟߌ.

ߓߊ߬ߙߌ߬ ߘߊߞߎ߲ ߛߌ߫ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߛߐ߰ ߞߍߕߐ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߠߋ߬ ߝߟߐ߫ ߘߐߛߊ߬ߦߌ߲ ߡߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߞߎߡߘߊ ߏ߬ ߞߎߡߊߘߋ߲ ߠߎ߬ ߣߴߊ߬ ߡߟߋߞߎߦߊ ߡߊ߬.

ߟߐ߯ߞߎ߲߫ ߠߊߓߊ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫ ߸ ߕߏ߲߬ߜߏ߬ߘߋ߲ ߓߍ߯ ߕߊ߬ ߖߌ߰ߖߊ߮ ߞߣߐ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߍ߲ߘ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߟߎ߬ ߡߊߝߟߍ߫ ߘߌߦߊ. ߕߊ߯ߡߊ ߏ߬ ߕߐ߯ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߞߏ߫ ߢߊߘߌߦߊߓߐ (ߛߊߦߑߛߌߦߌ߲ߜ߭).

ߏ߬ ߘߌ߲߬ߞߌߙߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߐ߲߬ߧߊ ߕߋ߬ߟߋ ߛߌ߲ߞߐ߲ߡߌߘߊ߫ ߘߌ߲ߞߌߙߓߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߞߟߌ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߝߐߙߕ (ߘߊ߲ߘߎ߮).

 

 

 

 

 

ߦߋ߲߬ ߦߋ߫ ߓߊߟߋ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߊߘߊ߲ߣߍ߲߫ ߘߌߦߊߜߏߦߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߘߐ߫ ߥߙߎߣߍߦߟߊ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߞߊ߬ ߍ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߓߋ߲ߓߊ ߟߎ߫ ߟߐ߬ ߞߓߊ ߟߛߍ߫ ߟߊ߫ ߕߏ߬ߝߊ߬ߘߋ߲ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߞߋߟߋ߲ ߖߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߤߊ߯ ߞߙߌߕߌ߫ ߞߋߟߋ߲߫ ߣߌ߫ ߞߌߘߊ߫ ߦߙߌߞߊ߫، ߒ߬ߓߊ߬ ߓߊߟߋ߲ ߏ߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߡߌߣߌ߲߫ ߕߌ߲ߘߌ ߘߏ߫ ߡߊ߬ ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߞߓߊ ߟߛߍߣߍ߲߫ ߜߊ߲߰ߛߊ߲ ߠߊ߫.

ߏ߬ ߘߌ߲߬ߞߌ߬ߙߊ߬ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ߕߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߝߙߊ߬ ߘߐߓߍ߲߬ߣߍ߲߬ ߞߏ߬ߢߌߡߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߛߣߍ߬ߞߍ ߢߊߞߎߘߦߊ ߞߊ߲ߡߊ߬ ߛߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߕߟߋ߬ߡߊ ߘߐ߫ ߸ ߞߊ߬ ߝߊ߬ߙߊ ߏ߬ ߟߊߡߌߣߌ߲߫ ߓߊ߬ߟߊ߲߬ ߓߟߋߓߟߋ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߡߊ߬ߟߊ߲߬ߔߎߖ߭ߊ߬ ߘߊߡ (ߡߊ߬ߟߊ߲߬ߔߎߖ߭ߊ߬ ߘߊ߲ ߞߊ߬ߣߌ߲߬).

 

 

 

 

ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߙߐ߬ߛߌ߬ߟߌ ߍ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߏߡߐ߯ߦߊ ߞߊ߲߬:

ߍ߲ߘߎ߬ ߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲ ߘߐ߫ ߸ ߗߍ߭ ߕߴߊ߬ ߕߍ߮ ߟߊ߫ ߟߊ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߕߍ߯، ߓߊ߬ߙߵߊ߬ߟߎ߬ ߦߴߊ߬ߟߎ߫ ߥߊ߬ߛߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߘߊ߫ ߘߐ߫ ߝߏߟߌ ߘߐߙߐ߲߫ ߠߋ߬ ߘߐ߫߸ ߞߏ߫ ߣߊ߬ߡߊߛߑߕߍ߫ ߸ ߣߊ߬ߡߊߛߑߕߍ߫.

ߋ) ߍ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߛߓߍߟߌ ߛߘߊߟߊ ߦߋ߫ ߍ߲ߘߎߘߋ߲ ߣߴߊ߬ ߛߌ߰ߓߊ߮ ߓߍ߯ ߡߊ߬ ߞߍߕߊ߫ ߛߋ߲ߛߋߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫، ߛߘߊߟߊߟߌ ߏ߬ ߘߐ߫ ߸ ߍ߲ߘߎ߫ ߛߓߍߟߌ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߡߊ߬ߞߍ߬ ߦߙߐ ߓߍ߯ ߞߊ߲߬ ߥߟߊ߫ ߌ ߦߋ߫ ߌ ߛߋ߲߬ߓߐ߫ ߡߊ߬ߦߌ߬ߟߌ ߘߐ߫، ߣߴߌ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߊ߲߬ߜ߭ߌ߬ߟߋ߬ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߸ ߏ߰ ߛߓߍ߫ ߍ߲ߘߎ ߞߘߐ߫ ߟߋ߬، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߐ߰ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋߟߋ߲߫ ߦߴߊ߬ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊ߲ߝߍ߬، ߊ߲ ߞߏ߬ߣߌ߲ ߡߴߊ߬ ߟߐ߲߫ ߝߟߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߞߵߊ߬ߟߎ߬ ߕߊ ߏ߬ ߖߊ߬ߡߊߙߌ ߛߐ߬ߘߐ߲߫ ߘߌ߬.

ߌ) ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߦߋ %߁߃ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߓߎߘߊߞߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߦߋ߫ %߈߀ ߘߌ߫ ߸ ߊ߬ ߕߐ߬ %߇ ߘߐߕߟߊߣߍ߲߫ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߣߌ߫ ߢߐ߲߯ ߕߍ߫.

ߍ) ߣߌ߬ߛߌ ߦߋ߫ ߝߋ߲߫ ߠߊߕߏߣߍ߲߫ ߡߊߓߏ߲߬ߧߊ߬ߕߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߎ) ߗߍ߭ ߣߌ߫ ߡߏ߬ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߓߘߊ߫ ߝߘߎ߫ ߞߍ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߕߏ߲ߘߋ߫ ߥߎߟߋ߲ ߓߊ߬ߘߌ ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߌ߲ߘߊ ߟߊ߫ ߔߊ߫.

ߏ) ߖߎߡߊߟߏ߲ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߓߟߏ߫ ߓߎߘߊ߬ ߟߊ߫ ߟߏ߲ߓߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫، ߒ߬ߞߊ߬ ߡߊ߬ߕߙߐ ߡߍ߲ ߦߴߏ߬ ߘߐ߫ ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߖߎߡߊ߫ ߛߊߟߌ ߞߍ ߘߌ߫ ߡߊ߲߬ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߖߋ߲߰ߓߋ߬ ߞߊ߲ ߣߌ߫ ߕߊߓߎߟߋ߫ ߞߊ߲ ߞߘߐ߫ ߓߎߘߊߞߊ߲ߒߞߋ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

 

 

 

 

ߐ) ߡߐ߰ߝߌ߲߬ ߞߘߌߞߘߌ ߣߌ߫ ߡߐ߰ߜߍ߬ ߔߋߔߋ ߦߋ ߦߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߟߊ߫ ߞߏߛߓߍ߫، ߕߏ߲߬ߜߏ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߞߍ߫ ߛߏ߫ ߘߐߦߊ߯ߟߊ ߟߊ߫ ߸ ߒ ߡߴߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߘߊߡߦߊ ߣߌ߫ ߕߐ߬ߕߐ߲߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߓߟߏ߫. ߡߍ߲߬ ߠߎ߬ ߓߊ߯ ߖߌ߬ߦߊ߬ߓߍ ߛߐ߬ߘߐ߲߬ ߕߏ߲߬ߜߏߘߋ߲ ߠߎ߫ ߝߍ߬ ߸ ߏ߬ ߟߎ߫ ߘߌ߫ ߥߊ߫ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߢߊߞߘߐߡߊߢߊ߰ߙߌ߫ ߏ߬ ߟߊ߫ ߸ ߌ ߘߴߏ߬ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߣߊ߬ߕߐ ߦߋ߫.

ߒ) ߍ߲ߘߎ ߡߐ߰ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߝߊ߲ߡߊߖߌ߰ߣߍ߲߫ ߢߊ߫ ߡߊ߬ ߸ ߡߍ߲ ߕߍ߫ ߛߋ߫ ߟߊߞߊ߬ߟߌ߬ ߟߊ߫، ߒ߬ߠߎ߫ ߖߌ߰ߦߊ߬ ߘߊ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߸ ߏ߬ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲ ߝߊ߲߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߖߐ߲ߓߐ߲ߕߌ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫.

ߡߌ߬ߛߊߟߌ߫ ߘߐ߫ ߸ ߡߍ߲ ߕߘߍ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߓߏ߲ߘߊ߫ ߞߘߐߟߊ ߟߎ߬ ߡߊߛߎ߬ߛߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߞߊ߬ ߘߊߥߎ߲ߠߌ߲߫ ߦߙߐ ߟߎ߬ ߦߌߘߊߞߊ߬ ߊ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ߠߎ߬ ߦߟߌ߫ ߕߘߍ߬ ߞߏ߫ ߓߊ߯ߙߊߘߋ߲߫ ߜߊ߲ߛߊ߲߫ ߠߵߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߖߊ߰ ߊ߲ߠߎ߬ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߮ ߘߏ߫ ߟߵߏ߬ ߘߌ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߕߟߎߡߊߝߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߞߎߟߎ߲ߞߎߟߎ߲ߠߌ߲ ߖߊ߬ߕߋ߬ߡߌߘߊ ߥߟߊ߬ߘߊ ߞߴߊ߲ ߞߎ߲߬ ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߫ ߂ ߞߘߐ߫ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߞߊߦߘߌ ߕߴߊ߬ ߢߊߞߘߐ߫، ߏ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߯ ߞߓߊߞߏߦߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߓߏ߲߬ߧߊ߬ ߓߍ߯ ߓߟߏ߫ ߏ߬ ߞߐ ߘߐ߫.

ߡߍ߲ ߝߣߊ߫ ߕߘߍ߬ ߦߴߊ߲ ߠߊ߫ ߕߓߌߟߌߟߊ ߟߎ߬ ߞߐߜߊ߬ ߟߊ߫ ߛߐ߲߬ ߸ ߖߊ߰ ߏ߬ ߟߋ ߞߍߕߐ߫ ߢߎߡߍߙߋ߲ߦߊߟߌ ߥߟߊ߬ߘߊ߬ ߤߏߞߌ ߞߍ߫ ߟߴߊ߲ ߞߎ߲߬.

ߓ) ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߦߋ߫ ߍ߲ߘߎ ߟߎ߬ ߓߊ߯ ߥߊ߫ ߛߓߍߘߊ ߟߊ߫ ߇ߙߋ߲ ߜߋ߲ߜߋ߲ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ߟߎ߬ ߞߐߛߊ߬ߦߌ߲߬ ߠߊ߫ ߝߏ߫ ߁߇ߙߋ ߜߋ߲ߜߋ߲. ߞߊ߬ߕߎ߲߯ ߸ ߊ߬ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߥߍ߬ߣߍ ߖߊ߯ߕߋ ߟߋ߬ ߟߊ߫. ߦߴߏ߬ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߡߊ߬ ߸ ߊ߲ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߟߊ߬ߡߊ߬ߖߏ߲ߞߊ ߘߏ߫ ߕߘߍ߬ ߓߊ߯ߙߊ ߟߊ߫ ߁߈ ߙߋ߲ ߠߊ߫ ߸ ߊ߲ ߞߵߊ߬ ߡߊߢߌ߬ߣߌ߲߬ߞߊ߫ ߡߎ߲߬ ߠߊ߫ ߊ߬ ߘߏ߲߰ߘߌ߬ ߘߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߦߙߐ ߢߊ߫ ߛߎ߮ ߏ߬ ߡߊ߬ ߸ ߊ߬ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߊ߬ ߥߊ߫ ߘߊ߫ ߟߋ߬ ߞߎߣߎ߲߬ ߖߏߣߊ߫ ߘߏ߯ߣߌ߲߫ ߸ ߞߏ߫ ߝߏ߫ ߊ߬ ߦߋ߫ ߏ߬ ߢߐ߲߰ ߛߙߊ߬ ߓߌ߬ ߞߏ߫ ߍ߲ߘߎ߫ ߖߡߊ ߤߊߞߍ ߞߊߣߊ߬ ߓߐ߫ ߊ߬ߟߋ ߘߐ߫.

ߔ) ߍ߲ߘ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߛߋߒߞߏߟߊߘߐߦߊ߫ ߞߎߘߊ ߕߍߡߊ߬ ߟߋ߬ ߔߊ߫.

ߊ߬ߟߎ߫ ߛߓߍ߬ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߞߏ ߡߊ߬ ߞߏߛߓߍ߫، ߟߐ߬ߘߌ߬ߦߊ߬ߓߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲ߞߋ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߓߟߏ߫ ߸ ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߍ߲ߘߎ ߞߊ߲ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߦߴߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߒߞߏ ߝߣߊ߫ ߘߌ߫ ߣߊ߬ ߞߍ߫ ߊ߲ ߠߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߰ ߞߊ߲ ߘߌ߫ ߟߏ߲ ߘߏ߫.

ߕ) ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߜߋ߬ߟߎ߲߬ߣߍ߲߫ ߠߋ߬ ߊ߬ߟߎ߬ ߓߘߊ ߛߋߘߎ߫، ߝߋ߲ ߓߍ߯ ߛߐ߲߬ߞߐ ߛߓߍߣߍ߲߫ ߠߵߊ߬ ߞߊ߬ ߸ ߞߵߊ߬ ߕߊ߬ ߞߏ߬ߟߌ߬ ߛߊߝߌߣߊ ߡߊ߬ ߞߵߊ߬ ߛߌ߰ ߞߐ߲߬ߛߏ ߟߊ߫. ߘߏߓߐߒߠߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߕߍ߫ ߦߋ߲߬ ߝߋߎ߫.

ߕߎ߬ߡߊ߬ߙߋ߲߬ ߆ ߣߌ߫ ߡߌ߲߬ߛߍ߲߬ ߃߀ ߟߋ߬ ߍ߲ߘ ߣߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߕߍ߫،

ߡߎߛߊ߫ ߓߊߟߊ߲ߘߎ߯ ߖߊߟߏ߫

 

partages